Näthandel och mobilitet. Relationen mellan näthandel och upplevd mobilitet med könsskillnader som en påverkande faktor

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Problemformuleringen till denna uppsatsen grundar sig i den tanke som presenterats av tidigareforskning om att näthandel potentiellt förväntas substituera traditionell handel, och därmedreducera sammanhängande inköpsresor. Relationen mellan näthandel och mobilitet har dockvisat sig vara mer komplex än förväntat och därmed är fortfarande ett relevant fält att undersöka.Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur näthandel påverkar inköpsresor påindividnivå och vilka könsskillnader det finns i relationen mellan näthandel och inköpsresor.Frågeställningarna som kommer att styra uppsatsens upplägg är; “ Hur ofta och av vilka skälanvänds internet för inköp av olika slags varor och tjänster?”; “Finns det skillnader inäthandelsvanor mellan kvinnor och män?”; “Hur upplevs inköpen via internet påverka ellerförändra inköpsvanor och sammanhängande inköpsresor?” . Metoden vi har gått tillväga med föratt uppnå uppsatsens syfte och besvara dessa forskningsfrågor med är tio kvalitativasemistrukturerade intervjuer som kretsade kring relationen mellan näthandel och upplevdmobilitet med könsskillnader som en påverkande faktor.Det resultat som studien kommer fram till är att näthandelns påverkan på inköpsresor är ettkomplext förhållande med många aspekter som spelar in. Exempel på dessa aspekter som ärviktiga för att studera förhållandet är; den fysiska butikens fördelar, näthandelns bekvämlighetoch tillgänglighet, skillnader i utbud och priser samt oro vid näthandel. Utifrån resultat ochanalys av insamlat material så kunde vi urskilja att näthandel påverkar inköpsresor på tre olikasätt; komplettering, substitution samt neutralitet. Det går även att iaktta könsskillnader inomvissa aspekter i relationen mellan näthandel och relaterade inköpsresor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)