Sjuksköterskors erfarenheter av vårdkontakten med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt hälsoproblem som under de senaste åren ökat. När en människa blir utsatt för våld i en nära relation kan konsekvenserna bli så pass allvarliga att sjukhusvård krävs. Våldet kan orsaka lidande för människan ur flera dimensioner. Uppskattningsvis i Sverige utsätts en av fyra kvinnor under sin livstid för våld i nära relationer och ur ett globalt perspektiv en av tre kvinnor. Om och när kvinnorna söker sig till hälso- och sjukvården får sjuksköterskan ett gediget uppdrag att uppmärksamma utsattheten och ge stöd i de former kvinnan kan behöva. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdkontakten med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Metod: En litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna PubMed och Cinahl Complete. Resultat: Resultatet tyder på att det fanns konkreta brister i sjuksköterskors förhållningssätt. Fynden i litteraturöversikten tyder på att sjuksköterskor tenderade att ha delade uppfattningar gällande sin roll och hur de skulle hantera vårdkontakten med våldsutsatta kvinnor. Vilket visade sig främst ha ett samband med barriärer i vårdkontakten och den konkreta kunskapen som fanns hos sjuksköterskorna. Slutsatsen: Resultatet visar på en stor divergens kring sjuksköterskans erfarenheter i vårdkontakten med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Sammanfattningsvis har sjuksköterskan en stark vilja att stötta våldsutsatta kvinnor men olika faktorer påverkar kvalitén av omvårdnaden. Sjuksköterskan har inte alla de förutsättningar som behövs på grund av tidsbrist, otillräcklig kunskap och oklara riktlinjer och rutiner. Dessa påverkar arbets-och förhållningssättet hos sjuksköterskan och orsakar otillräcklig omvårdnad av kvinnor utsatta för våld i nära relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)