Olika sätt att underlätta kommunikationen vid expressiv afasi till följd av en stroke. : En systematisk litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke drabbar 30000 personer årligen och cirka 12000 får afasi till följd av stroke. Vid afasi blir den verbala kommunikationen bristfällig. Detta kan leda till försvårad kommunikationsmöjlighet mellan patienten och sjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att belysa olika sätt att underlätta kommunikationen i vårdsituationer för patienter som har drabbats av expressiv afasi till följd av en stroke. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar, där sökningar gjordes i Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna var etiskt granskade och kvalitetsgranskades utifrån en modifierad granskningsmall av Forsberg & Wengström (2008). Analysen gjordes utifrån Lundman och Hällgren- Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre teman; kontaktskapande, trygghet och språkrehabilitering. I temat kontaktskapande framkom det att beröring, kroppsspråk, avsätta tid, och accepterande inställning var av stor vikt. I temat trygghet visade sig uppmuntran, stärka självkänsla, utveckla förtroende vara av betydelse, och i temat språkrehabilitering framkom att melodisk sång, rytmiskt tal samt familjens delaktighet i träningen. Slutsats: Studien visar på flera olika sätt att skapa en god kommunikation och förståelse mellan patient och sjuksköterska. På grund av afasin kan det vara svårt att få reda på patientens vilja och det gäller att ge patienten tid att kommunicera så att vården inte bedrivs mot patientens vilja, med risk att skapa ett onödigt lidande. Det är av stor vikt att sjuksköterskan kan hjälpa patienten med rehabiliteringen och hitta sätt som underlättar patientens kommunikationsförmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)