Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

Sammanfattning: Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. Metod:  Uppsatsen är baserad på en kvalitativ studie utförd med intervjurespondenter med varierande koppling till Stockholmsbörsen och den svenska finansmarknaden. Teori:  Uppsatsen utgår främst från tidigare forskning inom ämnet bestående av studier baserade på händelser och data från USA. Annan ekonomisk teori som presenteras i studien är adverse selection. Empiri:  Uppsatsen är bestående av sju semistrukturerade intervjuer med aktörer på finansmarknaden. Intervjuerna jämförs med tidigare inträffade händelser i USA för att diskutera möjliga slutsatser om flash-krascher på Stockholmsbörsen. Slutsats:  Studien kommer fram till att det är osannolikt att flash-krascher av den magnituden som inträffat i USA 6 maj 2010 inträffar på Stockholmsbörsen idag. Vidare så verkar flash-krascher inte ha särskilt stor påverkan på aktörer på Stockholmsbörsen, däremot kan det finnas en viss oros- och förtroendeproblematik kopplad till flash-krascher som bör tas på allvar. I studien av tidigare forskning finner vi intressanta teorier för hur flash-krascher kan förutses. Vi kan däremot inte dra några slutsatser kring dessa teorier kopplat till Stockholmsbörsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)