Moderlighet, manlig auktoritet och inre instabilitet. Tre kvinnors berättelser om deras attraktion till en våldsam kriminell man

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Petra Kascelan; [2015]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Vad är mystiken som skapar en attraktion kring de kriminella män som får vissa kvinnor till att vilja inleda en relation? Fenomenet att unga skötsamma kvinnor blir attraherade av män med en kriminell karriär är inget nytt då det oftast betraktas som ett oväntat beteende i samhället då man ofta på ett generellt plan undrar över hur upplevelsen av våld och kärlek kan existera samtidigt i kvinnornas dagliga tillvaro. Vissa menar att förklaringen till varför kvinnor utan brottsligt förflutet attraheras av sådana män kan ligga i att mystiken som omger de kriminella männen efterliknar den mystik som omger vissa kändisar och stjärnor. Syftet med min studie är att få en ökad förståelse för vad som i tre kvinnors förflutna, i deras tillvaro då och tidigare, har påverkat att de attraherades av våldsamma kriminella män trots den våldsamma tillvaro som då medföljde på det sociala planet. Metodiskt influeras studien av tankegångarna i grounded theory och har ett kvalitativt, hermeneutiskt upplägg där tematiska intervjuer återspeglar de tre kvinnornas upplevelser och erfarenheter som ligger till grund för att besvara frågeställningen. Teoretiskt har studien en socialkonstruktivistisk utgångspunkt där jag utifrån de tre intervjuade kvinnornas svar identifierar tre kärnbegrepp; moderlighet, manlig auktoritet och inre instabilitet där resultatet visar att de stödjer vad som kan ha påverkat attraktionen till de kriminella männen. Vidare visar resultaten av analysen att de tre begreppens kontextuella betydelse som konstruerades ur de tre kvinnornas dolda vanor blir centrala för att förklara vad som i det förflutna kan ha påverkat de tre kvinnornas attraktion till våldsamma kriminella män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)