Hur Business Intelligence påverkar budgetprocessen som styrmedel i en kommunal organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Digitaliseringen skapar samhällsomvälvningar som ställer krav påförändring hos organisationer. Nya strategiska mål måste ofta uppnås till vilket Simons (1994b)erbjuder en modell, Levers of Control, för att facilitera hantering av innovation, strategier ochdess måluppfyllelse. Tidigare forskning har visat på att offentlig sektor tenderar att användasig främst av diagnostisk styrning, men att även det interaktiva systemet behövs för attsäkerställa effektiv resursfördelning. Budgeten, som diagnostiskt styrmedel, är ett krav försvenska kommuner. Ytterligare krav har även börjat ställas på digitaliseringsaspekter därBusiness Intelligence uppkommit som verktyg. Uppsatsen ska fylla forskningsgap kringbudgeteringsforskning i offentlig sektor i ett föränderligt landskap.Syfte: Undersökningen har för avsikt att belysa budgetprocessen i offentlig sektor utifrån endigitaliseringsynpunkt. Syftet är att öka förståelsen för hur Business Intelligence i praktikenpåverkar interaktiviteten i budgeten som ett diagnostiskt styrmedel i offentlig sektor.Avgränsningar: Uppsatsen avgränsas till budgetprocessen i en kommunal organisation ochdess tillhörande förvaltningar. Business Intelligence-verktyget avgränsats till att omfatta endastden kommunala organisationens specifika BI-verktyg. Det verktyget består av MicrosoftsPower Business Intelligence (PowerBI).Metod: Studien har genomförts med en kvalitativt inriktad forskningsprocess. Empirisk datahar insamlats genom intervjuer med sex respondenter i en kommunal organisation.Resultat och slutsatser: Ingen förändring av tvärfunktionell balans kan identifieras i denkommunala organisationens budgetprocess i kombination med den nuvarande användningenav PowerBI. Det för att verktyget PowerBI ännu inte fått genomslag i organisationen. Studienverkar bekräfta tidigare forskning om att offentlig sektor använder sig mest av det diagnostiskakontrollsystemet, då interaktiviteten i budgeten som styrmedel verkar vara begränsad. Medutökad användning av PowerBI väntas den kommunala organisationen kunna ökainteraktiviteten i budgeten som styrmedel och på så sätt erhålla balans i ramverket Levers ofControl, och därmed även i styrningen.Förslag till fortsatt forskning: Kulturforskning i offentlig sektor och hur det påverkaranvändningen av Business Intelligence. Vidare forskning om hur interaktiviteten i budgetensom diagnostiskt styrmedel påverkas av Business Intelligence.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)