Livet eller döden? : En kritisk diskursanalys av hur svenska medier debatterar abort

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syftet: Abort är ett ämne som är omdiskuterat, i Sverige finns det lagstadgat om fri abort sedan 1975. Men hur ser debatten om abort ut i medierna 40 år efter att aborten blev fri? Uppsatsen analyserar med hjälp av kritisk diskursanalys hur debatten förs samt vilka stridande diskurser som finns inom debatten. Frågeställningen uppsatsen avser att besvara är följande: Hur ser debatten kring abort ut i svenska medier? Vem får uttala sig i diskussionen om abort i medier? Finns det stridande stridande diskurser om abort och vilka är de? Material: Materialet består av tre artiklar vardera från det kristna nyhetsmediet Dagen, det vänsterpolitiska nyhetsmediet ETC samt från det mer neutrala nyhetsmediet Svenska Dagbladet.   Resultatet: Det som framkommer av analysen är att det 40 år efter att nuvarande lagstiftning togs i bruk fortfarande finns de som inte accepterar den. Det finns stridande diskurser kring abort, där två framträder mer tydligt i analysen. Den ena diskursen som framkommer i analysen bygger på kristna värderingar och handlar om fostrets rätt till liv. Den andra diskursen är en diskurs som bygger på kvinnans rättigheter, dels till att bestämma över sin egen kropp men även rätten till sin hälsa

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)