Bolånemarknaden och Kapitaltäckningskrav - En studie om sambandet mellan dagens situation på svenska bolånemarknaden och de ökade kapitaltäckningskraven

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan dagens situation på bolånemarknaden i Sverige och de ökade kapitaltäckningskraven för de svenska storbankerna. Utifrån syftet har en kvalitativ metod valts. Studien antar en deskriptiv karaktär, då den ämnar att beskriva sambandet mellan situationen på bolånemarknaden och de ökade kapitaltäckningskraven. Empirin bearbetas med en huvudsakligen deduktiv ansats, vilket innebär att logiska samband utvecklas utifrån teorins implikationer och tidigare studier. Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av teorier om kapitalstruktur inklusive Modigliani-Miller Proposition 1 och 2, samt Myers Trade- off Theory och Pecking Order Hypothesis. Vidare används tidigare studier inom området kapitaltäckningskrav för att nyansera analysen. Empirin är baserad på en sekundärdataundersökning från Basel III-ramverket, Finansinspektionens promemorior om kapitalreglering samt genom rapporter från branschorgan, statliga direktiv och regeringspropositioner. Årsredovisningar samt uttalanden från chefsekonomer redogör för utvecklingen av bankernas utlåning. Fackpress och tidskrifter belyser debatten om vidare åtgärder för att stävja bolånemarknadens utveckling. Studien antyder att de höjda kapitaltäckningskraven har lett till relativt dyrare utlåning från bankerna. Tecken på att de ökade kraven har bidragit till att avmatta bolånemarknaden syns då tillväxttakten för bolån och hushållens skuldsättning i Sverige avtagit. Dock antyder de fortsatt låga bolåneräntorna, hushållens oförändrade skuldsättning de senaste åren och den fortsatta diskussionen om nya åtgärder, att de ökade kapitaltäckningskraven inte ännu uppnått fullständig önskad effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)