Den redovisade kapitalkostnaden i svenska och holländska börsnoterade bolag

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med vår studie är att studera om kapitalkostnaden redovisas och hur den skiljer sig mellan svenska och holländska bolag, samt undersöka vilka faktorer som påverkar den. Metod: Studien har genomförts med en kvantitativ metod, syftet med undersökningen uppfylls genom en deduktiv ansats. I undersökningens empiri ingår observationer av 488 årsredovisningar. I sekundärdata ingår de fyra oberoende variablerna land, år, storlek och soliditet. Multipel regressionsanalys, samt linjär sannolikhetsmodell har använts. Resultat & slutsats: Den multipla regressionsanalysen visar ett signifikant samband mellan den beroende variabeln, vilken procentsats kapitalkostanden redovisas till, och oberoende variablerna storlek och soliditet. Större företag, redovisar en lägre kapitalkostnad, företag med högre soliditet redovisar en högre kapitalkostnad. Den linjära sannolikhetsmodellen visar på ett signifikant samband mellan den beroende variabeln, om kapitalkostanden redovisas och de oberoende variablerna år och land. Företagen var bättre på att redovisa kapitalkostnaden år 2008, jämfört med 2005. Samtidigt som de svenska företagen var bättre på att redovisa kapitalkostnaden 2005, jämfört med de holländska företagen. Förslag till vidare forskning: Vi finner det intressant att göra samma undersökning, men mellan andra årtal. Det skulle också vara intressant att undersöka sambandet mellan kapitalkostnad och andra oberoende variabler, som ägarstruktur eller goodwill i förhållande till eget kapital. Uppsatsens bidrag: Det kan vara intressant för standardsättarna IFRS att se hur deras regelverk efterlevs. Samt analytiker som analyserar aktiemarknaden.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)