Livet i en ekoby : En mall för framtida boende?

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Oscar Bogren; Henrik Eriksson; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Varje dag kommer det nya rön om hur våra levnadsvanor påverkar vår planet. I allt vi gör från bilkörning, konsumtionsvanor och inte minst i vårt boende. Som en reaktion på dagens "slit och släng"-samhälle har ekobyrörelsen växt fram ur 60- och 70-talens gröna våg. Att leva i harmoni med naturen i ett kollektiv, där samtliga av de boende i byn hjälper till med byns förvaltning. Tuggelite, Sveriges första ekoby, invigdes 1984 i Karlstad. Sedan dess har flertalet byar runt omkring i landet uppförts. Flera av dem har dock blivit ifrånsprungna av teknikens framsteg. Men vad är det då som skiljer livet i en ekoby, jämfört med våra traditionella boendeformer? Och vilka boendevärden är det som gör att de är villiga att lägga både sin egen tid och pengar på att förverkliga en ekoby?

För att få en uppfattning om problemet har vi bland annat tagit del av teorier och tidigare forskning rörande värden i boende, ekologiskt boende, ekobyar, mänskligt beteende och bosättningsprocesser. Vi har studerat det insamlade materialet för att se hur väl det stämmer överens med verkligheten i tre svenska ekobyar. Solbyn utanför Lund, Tuggelite och Mjölnartorpet i Karlstad. Intervjuer har genomförts med de boende i byarna och har se-dan sammanställts och analyserats.

Sammantaget är de boende i ekobyar ense om att det är gemenskapen och den sociala samvaron som är av störst värde för dem. Likafullt framhåller de vikten av att det ska finnas en grundidé att boendet ska vara ekologiskt hållbart. Samma åsikt framförs av de boende oavsett om de har bott i samhället från begynnelsen eller om de har flyttat in efter hand, hushållens sammansättning och ålderstruktur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)