Traumapatientens omvårdnadsepikris : Sjuksköterskors uppfattning om innehållet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund

Det finns flera svårigheter vid en överförflyttning från intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. En av dessa är hur all den vård som utförts på intensivvårdsavdelningen ska sammanfattas till en relevant, överblickbar omvårdnadsepikris.

Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka om sjuksköterskor som vårdar traumapatienter anser att omvårdnadsepikrisen innehåller den information som krävs för att omvårdnadens mål ska kunna uppnås. Utöver detta syftar studien till att undersöka vilken information  sjuksköterskorna anser att omvårdnadsepikrisen ska innehålla. Vidare undersöks huruvida åsikterna skiljer sig åt mellan de båda grupperna och vad de tror om införandet av en standardiserad omvårdnadsepikrismall för traumapatienter.

Metod

Uppsatsen har designen av en kvantitativ studie med ett stratifierat strategiskt urval. Sammanlagt 48 sjuksköterskor har deltagit i studien. Tjugotvå stycken från ett regionsjukhus och 26 stycken från ett länssjukhus. Enkäten bestod av nio frågor där sjuksköterskorna fick bland annat skatta hur pass hur ofta de skrev viss information och vilka av VIPS- sökord de ansåg mest relevanta för omvårdnadsepikrisen.

Resultat

Det finns skillnader i hur omvårdnadsepikrisen uppfattas av de olika urvalsgrupperna. Regionssjukhusgruppen ansåg att de fick med all relevant information när de sammanställde omvårdnadsepikrisen medan länssjukhusgruppen ansåg att informationen var bristfällig. Vidare visade studien att de båda urvalsgrupperna skattade likvärdigt på flertalet sökord.

Slutsats

Båda urvalsgrupperna var i stort överrens om vilka VIPS- sökord omvårdnadsepikrisen bör innehålla. Information som ofta saknades var rekommenderade åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)