Sjuksköterskors upplevelse av hur vårdkvaliteten påverkas av språkbarriärer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur språkbarriärer påverkar kvaliteten i vården. Bakgrund: Under ett århundrade där globalisering är en större del än någonsin blir språkbarriärer ett allt mer aktuellt problem, inte minst inom vården där kommunikation är en vital del för vårdkvalitet. Forskning inom området är begränsad i förhållande till personer som är berörda. Metod: Studien är en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades för att sammanställa ett resultat genom en integrerad analys. Resultat: I analysen framkom två kategorier och sex subkategorier. Resultatet indikerar att vårdkvaliteten påverkas av språkbarriärer och sjuksköterskor tillämpar olika strategier för att överbrygga. Slutsats: Studien belyser att språkbarriärer försvårar sjuksköterskans arbete och påverkar möjligheterna att ge omvårdnad av hög kvalitet, ett problem som får ökad betydelse med tanke på globaliseringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)