ICA - loket i lokal mat? : en kvalitativ intervjustudie om ICA-handlares handlingsutrymme och motivation för lokal matproduktion

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: I denna uppsats studeras ICA-handlares handlingsutrymme och motivation till att lyfta lokal matproduktion. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjustudier med fem ICA-handlare i Gävleborg. Studien ger en inblick i hur ICA-handlare ser på sin roll i arbetet med att öka livsmedelsförsörjningen i Gävleborg. ICA som den ledande aktören inom dagligvaruhandeln (Bern et al. 2018) samt friheten i företagandet som handlarna tycks ha, gör dessa till intressanta intervjupersoner. De kvalitativa intervjuerna har haft semistrukturerad karaktär för att komma nära inpå intervjupersonernas uppfattningar (Kvale & Brickmann 2014). I uppsatsen används Giddens teori kring struktur och aktörskap samt begreppen handlingsutrymme och nudging för att besvara frågeställningarna. Uppsatsen visar att ICA-handlare har goda möjligheter att lyfta lokal matproduktion. Dels genom ICA:s struktur med fria handlare, dels genom öppen grossistverksamhet som ger handlarna ett stort handlingsutrymme. ICA-handlarna upplever en efterfrågan på lokal mat men begränsas av tillgången. Det ses mer krångligt och tidskrävande att köpa in dessa produkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)