Sjuksköterskans åtgärder för att öka fysisk aktivitet för vuxna med övervikt och fetma. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma ökar globalt och orsakar stort lidande, ett flertal följdsjukdomar samt stora samhällsekonomiska kostnader. Fysisk aktivitet är en viktig komponent i omvårdnadsarbetet vid övervikt och fetma. Fysisk inaktivitet orsakar idag många dödsfall. Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans åtgärder för att öka fysisk aktivitet för vuxna personer med övervikt eller fetma. Metod: En litteraturstudie genomfördes med nio vetenskapliga artiklar, och en integrerad analys användes. Resultat: Feedback, målsättning, samtal, information och undervisning, stegräknare samt gruppträning framkom som effektiva sjuksköterskeåtgärder för att öka fysisk aktivitet. Beteendeteoretisk förankring samt att åtgärderna personcentreras identifierades som faktorer vilka medför en positiv effekt. Slutsats: Studien påvisade vikten av en mångfacetterad intervention med tydlig personcentrering samt sjuksköterskans roll i detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)