Marknadskommunikation på digitala plattformar : En kvalitativ studie om organisationers tillämpning av artificiell intelligens relaterat till beslutsfattande och datainsamling - i relation till etik och individens integritet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Datum:                          2022-06-01    Nivå:                               Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp  Akademi:                      Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare:                   Nermin Gibbo        Emma Korpela         Micheline Touma                                                     99/01/19                  99/03/15                     00/06/25  Titel:                                 Marknadskommunikation på digitala plattformar  Handledare:                 Rana Mostaghel  Nyckelord:                   Artificiell Intelligens, Cookies, Beslutsfattande, Etik och Integritet  Forskningsfrågor:   1. Hur används AI–verktyg för att hjälpa organisationer i sitt                                                   beslutsfattande om marknadskommunikation baserat på konsumentens                                            preferenser?                                          2. Vilken påverkan har datainsamlingen med hjälp av cookies på                                                    konsumentens integritet?  Syfte:                               Syftet med denna studie är att undersöka organisationers användning av                                                                             AI-teknik och hur det påverkar organisationers beslutsfattande inom             marknadskommunikation i syfte till att lära känna konsumentpreferenser och                krav samt hur det kan påverka individen inom etik och integritet.    Metod:                          Kvalitativ metod  Slutsats:                       Undersökningen resulterade i att organisationer använder AI-system,                                            cookies och datainsamling för att på ett enklare vis fatta beslut om sin                                           marknadskommunikationsmetod i syfte till att bemöta konsumentens                                            preferenser och behov. Studien visade utefter respondenterna från                                          individperspektivets bidragande information, hur respektive respondent                                           uttryckte hur deras integritet indirekt kränks dagligen genom de digitala                                           plattformarna och datainsamlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)