Sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård: En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år begår cirka 1200 individer suicid i Sverige på grund av psykisk ohälsa. Många patienter beskriver en frustration över att leva med psykisk ohälsa samt beskriver att de har en begränsad tillit till vården. De upplever sig missförstådda och stigmatiserande i bemötandet av hälso– och sjukvårdvårdspersonal. Det resulterar till att många patienter upplever att de behöver dölja sin psykiska ohälsa genom att censurera sina ordval och handlingar.Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård.Metod: Metoden genomfördes som en litteraturöversikt. Datainsamling utfördes systematiskt i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. 18 vetenskapliga artiklar inkluderades från 2011–2021 från databaserna som besvarade litteraturöversiktens syfte. 12 artiklar var kvantitativa studier och 6 artiklar var kvalitativa studier.Resultat: Resultatet består av 5 kategorier som belyser sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Resultat visar att kunskap och utbildning inom psykisk ohälsa är av stor betydelse för sjuksköterskors positiva attityder. Sjuksköterskors negativa attityder var en central faktor som påverkade omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Detta kan anses bero på bristande kompetens samt kulturella värderingar hos sjuksköterskor.Slutsats: Psykisk ohälsa är ett globalt växande problem. Patienter som lider av psykisk ohälsa förekommer i alla delar av vården. Resultatet visar att en ökad kunskap och utbildning inom psykisk ohälsa är av en stor betydelse i omvårdanden av dessa patienter. Det är av ett stort värde att sjuksköterskor inom den somatiska vården får en god kunskap kring psykisk ohälsa för att kunna möjliggöra en god personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)