Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. Syfte: Var att beskriva kvinnornas upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande syntes enligt Evans analysmodell. Resultat: Det första temat som framkom var ett förändrat liv med subteman att leva med en förändrad kropp och att uppleva oro. Det andra temat som framkom var vikten av stöd från omgivningen och det innehöll subteman att få stöd av kvinnor med bröstcancer, upplevelser av stöd från närstående, behov av stöd från sjukvårdspersonalen samt upplevelser av stöd från religionen. Slutsats: Kvinnorna upplevde kroppsförändringar som begränsade deras möjligheter i tillvaron. Kvinnorna upplevde även oro över framtiden. Kvinnorna fick mer kunskap om bröstcancern när de mötte andra som befann sig i samma situation. Kvinnorna hade både positiva och negativa erfarenheter av stödet de fick från sina närstående och sjukvårdspersonalen. Vissa av kvinnorna upplevde även att religionen gav de hopp och styrka att fortsätta kämpa med sina liv. Nyckelord: Begränsningar, bröstcancer, närstående, sjuksköterskor, stöd, upplevelser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)