En detaljhandelsexpansion till Storbritannien - En finansiell analysav Clas Ohlsons etablering i London

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jens Krönström; Johan Eriksson; Patrik Ek; [2008-04-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detaljhandelsmarknaden i Europa har vuxit sig allt starkare samtidigt har konkurrenssituationen ökat. Globaliseringen har medfört att gränsdragningen mellan länder minskat och internationalisering av detaljhandelsföretag har blivit allt vanligare. Clas Ohlson har med sin expansion i Norden stärkt sitt varumärke. För att ytterligare stärka sina positioner samt öka omsättningen har företaget valt att etablera sig på den brittiska marknaden med en första satsning i London. Clas Ohlson ser expansionen som ett steg att utvecklas från en nordisk- till en europeisk aktör.Den framtida utvecklingen av expansionen är svår att förutspå vilket gör det svårt att prognostisera den framtida lönsamheten. Finansiella faktorer att ta hänsyn till är valutarisker, makroekonomiska faktorer samt finansieringsalternativ. Uppsatsen är uppbyggd utifrån Clas Ohlsons synvinkel men vi som författare fick fria händer att studera expansionen utifrån ett finansiellt perspektiv. Efter genomarbetad bakgrund samt problemdiskussion valde vi att utgå från huvudproblemet ”är Clas Ohlsons expansion till London en bra strategi utifrån ett finansiellt perspektiv”. Huvudproblem delades sedan upp i tre delproblem för att lättare kunna besvaras. Huvudsyftet med denna studie är att utvärdera Clas Ohlsons expansion till London. Delsyftet är att ge företaget ett finansiellt underlag som ett komplement till företagets egna prognoser. För att besvara syftet har vi valt att utgå från ett huvudproblem vilket vi delat upp i tre delproblem. Uppsatsens metod utgår från arbetets analysmodell. Modellen tillämpas vid bearbetning av praktiska- samt teoretiska processer. Studien utgår från en kombination av explorativa- samt kontrollerande undersökningsansatsen. Både primära samt sekundära datakällor har använts vid datainsamlingen. Den teoretiska referensramen utgår från finansiella teorier samt modeller för analys av kapitalstruktur, valutarisk, omvärldsmiljö samt kassaflöde. Teorierna ligger till grund för uppsatsens tre delproblem vilka ska svara på uppsatsen huvudproblem.Resultat och analyskapitlet inleds med en PEST-analys för att studera faktorer som kan påverka expansionen. Vidare genomförs en kassaflödesanalys där vi jämför med tidigare expansion och prognostiserar en framtida utveckling. Därefter genomförs en valutaanalys som även innefattar en känslighetsanalys för att få en bild av hur påverkbar expansionen är mot valutarisker. Slutligen genomförs en analys av kapitalstrukturen för att påvisa finansieringsmöjligheter samt om behov av förändring föreligger. Studiens slutsats resulterar i att expansionen till Storbritannien är en bra strategi utifrån ett finansiellt perspektiv. Londonregionen är bra som initial etableringsort eftersom en stark köpkraft samt koncentrerad befolkningstäthet lägger en god grund för en lyckad etablering. För att uppmuntra till vidare forskning presenteras slutligen förslag till fortsatt forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)