Certifieringens betydelse inom byggbranschen : En studie som undersöker hur certifikat styr två byggföretags miljöarbete, samt hur kunskap om miljöarbetet sprids i organisationerna

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med studien var att öka förståelsen för hur två byggföretag förhåller sig till miljöcertifieringar, samt hur de arbetar med att implementera miljökraven från en sådan certifiering i termer av kunskapsöverföring. Empirisk data har samlats in genom intervjuer av utvalda respondenter samt dokumentanalys av certifieringsdokumenten. Insamlad data har därefter tematiserats med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat pekar på att det tydligaste incitamentet för företagen att bli certifierade inom miljö är att det lyfter deras varumärke, vilket leder till att de lättare får nya uppdrag och ökade intäkter. Vidare framgick det i studien att certifikatet i sig inte var den huvudsakligt styrande kraften för företagens miljöarbete. Det visade sig istället vara kunderna och de interna miljökraven som avgjorde vilka satsningar som gjordes på miljöarbetet. Resultatet visar även att certifikatet reglerade vilka områden inom miljö där förbättringsplaner behövde arbetas fram inom företagen. Däremot reglerade inte certifikatet i vilken utsträckning förbättring skulle ske inom sådana områden. Implementering skedde genom att certifieringskraven arbetades in i företagens verksamhetssystem, med avsikt att skapa ett samlat systematiskt arbetssätt som alla kunde komma åt i företagen. Resultatet i denna studie indikerar att mottagaren av kunskap, organisationsstrukturen och företagskulturen alla var faktorer med inverkan på hur kunskap överfördes i organisationerna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)