Arbetsterapeutiska insatser i rehabiliteringsprocessen för individer med utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa och dess effekt på återgång i arbete - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Syftet med litteraturstudien var att undersöka när arbetsterapeuten blir involverad i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för individer som är sjukskrivna till följd av utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa, hur arbetsterapi tillämpassamt vilken effekt arbetsterapeutiska insatser har på klientens återgång i arbete. Insamlingen av data gjordes genom sökningar databaserna CINAHL, PsycINFO, Cochrane, PubMed, SveMed+ samt Amed via Luleå tekniska universitetsbibliotek under perioden februari till mars 2019. Totalt valdes tio artiklar ut för att ingå i studien. Resultatet visar att ingen av studierna med tydlighet när arbetsterapeuten blev involverad i klientens arbetslivsinriktade rehabilitering. Resultatet gällande hur arbetsterapi tillämpasför klientgruppen visade generellt att arbetsterapeuten själv eller i multidisciplinära team utför interventioner riktade mot aktivitetsbalans och att det sker främst i kontexten svensk primärvård och rehabiliteringskliniker. Effekterna av de arbetsterapeutiska insatserna på klientens återgång i arbete presenteras endast i tre studier och sammantaget visade resultaten på små effekter, samtatt evidensen som presenterades var låg eller måttlig. Författarnas slutsatser är att det saknas studier av högre evidensstyrka på området samt att den evidens som presenteras i studierna är bristfällig. Författarna konstaterar att det behövs mer forskning på ämnet och klientgruppen samt att de olika professionernas del i insatserna behöver tydliggöras för att det skall vara möjligt att urskilja betydelsen av arbetsterapi för återgång i arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)