Destinationsutveckling - Framgång eller undergång för mindre orter?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Undersökningar har gjorts på landsbygdsturism men begreppet landsbygd innefattar ett mycket stort spann av orter i varierande storlek och med olika förutsättningar. Det kan därför vara svårt att generalisera utvecklingen av destinationer på landsbygden. Vi finner det således intressant att undersöka en mindre destination och dess turismutveckling för att utöka forskningen inom området. Syftet med denna uppsats är således att undersöka uppfattningar om hur turismen kan utvecklas på mindre orter samt uppfattningar om vilken påverkan turismen har på mindre orters utveckling. Den mindre ort vi kommer att undersöka är Karlsborg och dess kommun. Metoden bygger på både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Vi har valt att göra sju stycken djupintervjuer med noga utvalda personer. Vi har även delat ut hundra enkäter till lokalbefolkningen för att få deras syn på ämnet och kunna jämföra den med intervjuobjektens åsikter. Uppsatsen visar på att ortens förutsättningar spelar roll för hur en destination kan utvecklas och är således inget som kan generaliseras utan något som är olika från fall till fall. Utvecklingen är även beroende av kunskapen om vilka platsens resurser är, hur de tas till vara på och vem som gör det. Det är dessutom en fördel om alla berörda parter, lokalbefolkningen inkluderad, har viljan att vara en turistdestination och att satsa på industrin, då det kan skapa en mer positiv atmosfär på destinationen. Turismutvecklingen kan även skapa en god cirkel så att orten får den skjuts som stärker samhället genom att göra den attraktiv för både befintliga och potentiella invånare, företag och turister. Samtidigt bör de eventuella negativa faktorerna has i åtanke, som till exempel säsongsproblematik, eventuellt överutnyttjande av resurser eller att turisterna ibland till och med kan ”ta över” samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)