KRAVBILD FÖR AUTOMATISK SLÄCKSYSTEM -SPRINKLER

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Myndighetskraven som ställs på tekniska egenskaper vid uppförande av byggnader uppdaterasårligen och blir alltmer skarpare. I Boverkets byggregler 19 infördes automatiskt släcksystem somföreskriftskrav. Tidigare tillämpades de endast under allmänna råd. Syftet med denna rapport är attidentifiera kravbilden för installation av sprinkleranläggning i byggnader i Sverige, främst urmyndighetsperspektiv genom litteraturstudie samt informationsinsamling via intervjuer med diverseerfarna nyckelpersoner med olika bakgrund inom branschen.Kravbilden för installation av sprinkler styrs redan från riksdagsnivån via Plan- och bygglagen. Kravenförtydligas och specificeras mer detaljerat för varje instans fram till Svensk standard där reglernafinjusterats in i detaljer som bland annat aktiveringstid, tryck och vattentäthet. Reglerna ärdimensionerande och anpassad för olika typer av verksamheter samt områden.Myndighetskrav reglerar krav för installation av sprinkler i vissa vård- och omsorgslokaler medanförsäkringsbolagen reglerar villkor för installation av sprinkler i bland annat industrilokaler. Slutsatsenför rapporten är att kravbilden för installation av sprinklersystem skiljer sig mellan myndighetskravoch villkor enligt försäkringsbolagen. Myndighetskraven identifierar risker för människans liv ochhälsa och tar inte hänsyn till egendomsskydd, vilket försäkringsbolagen gör.I denna rapport kartläggs kravbilden för installation av sprinkler utifrån samhället krav från Plan- ochbygglagen till tidigare RUS 120 för att ge en inblick i hur juridiken inverkar på tekniken inombyggbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)