Uppfattningar om Sfi, Sfi-elever och det svenska språkets roll för integration. En kritisk diskursanalys av en partipolitisk debattartikel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka bilden av Sfi, Sfi-elever och det svenska språkets roll för integration i en debattartikel från Svenska Dagbladet sommaren 2019 författad av Moderaterna. Med hjälp av språkanalytiska verktyg från kritisk diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik, i form av transitiv analys och analys av sociala deltagare, har följande resultat framkommit. Sammanfattningsvis anger Moderaterna att för många nya invånare inte lär sig svenska tillräckligt mycket och snabbt. Att svenskinlärningen går för långsamt menar man leder till olika villkor på arbetsmarknaden, bristande sammanhållning inom befolkningen och parallella samhällen. En beskrivning av orsakerna till varför många Sfi-elever avbryter eller inte fullföljer sina studier saknas. Skulden för problemen bär den samlade politiken och skolan, menar Moderaterna. Lösningen är, enligt artikelförfattarna, att ställa högre krav på Sfi-eleverna i form av en individuell prestationsplan och att dra in ekonomiska ersättningar för dem som inte uppfyller kraven. Elever som har egen försörjning under sin studietid nämns inte. Svenskarna och svenska samhället framställs som aktiva, handlingskraftiga, och avgörande för sammanhållningen i Sverige. De nya invånarna, närmare bestämt Sfi-eleverna som denna studies syfte fokuserar på, förknippas med avbrutna och ej fullföljda studier, bristande svenska, att stå utanför samhället, och parallella samhällen. Debattartikeln ger inte utrymme för nya invånare att ge sin syn på situationen, vilka orsaker det finns till studieavbrott, eller varför det kan vara svårt för en del att slutföra Sfi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)