En studie om utvalda faktorers påverkan på valet mellan spin-off och sell-off samt företagens prestation i förhållande till marknadens index

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Filip Holländer; Henrik Walldén Persson; [2018-06-25]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie undersöker sju utvalda faktorer som kan påverka ett företags val av avyttringsmetod, antingen i form av spin-off eller sell-off, på den svenska marknaden under perioden 2000 till 2017. Faktorerna som undersöks är rörelsemarginal, skuldsättningsgrad, procentandel aktier ägda av företagsledare och direktörer, optimism på marknaden, totalt värde på den avyttrade enheten, kassalikviditet och likvida medel i relation till totala tillgångar. För att undersöka utvalda faktorers påverkan på avyttringsmetod har en logistisk regressionsanalys genomförts. Procentandel aktier ägda av företagsledare och direktörer, likvida medel i relation till totala tillgångar och totalt värde på den avyttrade enheten visar på statistisk signifikans, vilket stöds av tidigare studier. Vidare kommer studien att undersöka hur aktiekursen för företag som genomför spin-off eller sell-off presterar i förhållande till OMXSPI över 6, 12, 18 och 24 månader. Hypoteser kommer att formuleras utifrån tidigare studier och med hjälp av t-test ska den statistiska signifikansen för den abnormala avkastningen testas. Företag som har genomfört spin-off visar på signifikant abnormal avkastning för 18 och 24 månader, vilket går i linje med tidigare studier. Företag som har genomfört sell-off visar inte på signifikant abnormal avkastning för någon av de observerade perioderna. Tidigare studier som undersöker den långsiktiga effekten efter att sell-off genomförts visar på varierat resultat, och det är därför svårt att få en tydlig bild av hur sell-off påverkar företagets avkastning. Avslutningsvis ska studien, med hjälp av tidigare studier tolka resultatet i avkastningen, men det krävs vidare forskning för att kunna identifiera exakt vad det är som faktiskt påverkar avkastningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)