"Det är klart att jag ibland ser mig en gång extra över axeln när jag går hem från jobbet” : En studie om attityder och orsaker till arbetsrelaterad utsatthet utifrån telefonisternas vid Regeringskansliet perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

Författare: Alexandra Franco Cereceda; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att belysa utsattheten kring telefonisterna vid Regeringskansliets växel i deras arbete. Fokus för studien ligger på telefonisternas attityder och syner på sin utsatthet samt vad som är orsaken till att de i arbetet är utsatta.

Studien utgår ifrån följande två frågeställningar:

- Hur ser telefonisterna på sin utsatthet och sitt offerskap?

- Kan man finna orsaker till telefonisternas utsatthet utifrån deras yrkesroller och placering inom myndigheten?

Genom en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer har jag sökt svaren på dessa frågeställningar.

Denna studies teoretiska förankring utgår ifrån delar av den befintliga forskningen på området om utsatthet i arbetet i form av våld och hot. Eftersom större delen av befintlig forskning på området handlar om vårdanställdas utsattheter i arbetet har jag valt att utgå ifrån den. En kombination av att de vårdanställda värnar om sin professionalism, inte vill att andras syner av deras yrkeskompetens ska påverkas till det negativa och att de skuldbelägger sig själva, bidrar till att de tonar ned och avdramatiserar sin utsatthet och offerskap. Orsakerna till att de är utsatta i arbetet har sitt fäste i de funktioner och roller de vårdanställdas spelar på arbetsplatsen. De utgör så kallade buffertpositioner, en position som gör dem extra mottagliga för utsatthet.

Detta är något som jag kunnat se stämmer in på telefonisterna i deras arbete. Deras attityder mot utsattheten i arbetet är nedtonad och avslappnad, dock inte av samma anledningar som de vårdanställdas utan deras attityder är att de inte kan ta ansvar för sin utsatthet då det inte är de som fattar beslut inom myndigheten samt att de enbart är ett arbetsredskap. Det är deras yrkesroller och positioner inom myndigheten gör dem utsatta. De får utstå hot från kunder som tar ut sina frustrationer och ilska mot dem fast det egentligen är någon annan det är ämnat för, någon annan som inte är anträffbar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)