Åk på utlandsstudier! För du är väl en karriärssiktare? En diskursanalys av svenska universitets webbsidor om utlandsstudier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Idag har utlandsstudier inga specifika lärandemål i universitetens styrdokument vilket gör att dess syfte och mål kan upplevas otydliga. Det är samtidigt en politisk målsättning att öka antalet utresande studenter och därför är det intressant att se hur universiteten skriver om utlandsstudier på deras webbsidor. Uppsatsens syfte är att pröva hypotesen om att universitetens sätt att skriva om utlandsstudier borde spegla den tidigare forskning som visar att utbildning idag handlar allt mer om entreprenörskap än om traditionell bildning. För att undersöka det har studien sin utgångspunkt i följande frågeställningar: Vilka diskurser cirkulerar kring fenomenet utlandsstudier? Vad inkluderas och vad exkluderas i informationen? Vilken människosyn kan utläsas i informationen? Den teori som används som tolkningsverktyg för att förstå det empiriska materialet är hämtad från Foucault och hans diskursteorier om disciplinering och makt. Begreppen subjektifiering och performativitet används för att förstå den diskursiva praktik som enligt socialkonstruktivistiska teorier skapar och formar den sociala verkligheten. Studien bygger på diskursanalys som metod för att undersöka hur tio av Sveriges universitet skriver om utlandsstudier på deras webbsidor. Materialet kategoriserades utifrån de diskurser och subjektspositioner som kunde identifieras. Resultaten visar att de största förekommande diskurserna på universitetens webbsidor är en tydlig karriärsdiskurs som belyser utlandsstudiers fördelar för den framtida karriären och en självregleringsdiskurs som lägger vikten vid personlig utveckling. De karaktärer som vi lyfter fram i resultatet är karriärssiktaren, humanisten, livsnjutaren, akademikern och den relationsbundne. Vi kan genom analysen verifiera hypotesen om att entreprenörskapssyftet överordnas andra akademiska syften med utlandsstudier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)