”Jag får försöka tills det går”

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att genom elevperspektiv synliggöra faktorer som främjar elevers drivkraft och motivation till skolarbete och lärande i grundsärskolan årskurs 7-9. Forsknings-frågor: Vad anser eleverna ger dem motivation i sin skolvardag? Vilka inre och yttre faktorer lyfter eleverna fram som betydelsefulla för sin motivation i undervisningen? Vilken betydelse anser eleverna att lärare har för deras motivation och lärande?Teori: Teoretisk inramning för studien är sociokulturella perspektiv på lärande. Resultatbear-betning och analys görs utifrån olika teoretiska begrepp. KASAM, med delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet beaktas i studiens analys. Deci och Ryans medbestämmandeteori används för att analysera inre och yttre motivation.Metod: I studien används kvalitativ intervjustudie som metod. 15 semistrukturerade elevin-tervjuer genomfördes i två olika grundsärskolor. I analysen av empirin har tematisk analys-modell använts, för att fånga upp centrala teman i bearbetningen av intervjuerna.Resultat: Resultatet visar att inre motivation är det som eleverna främst relaterar till i sina beskrivningar och intresset för själva ämnet/aktiviteten utgör en viktig drivkraft. Yttre, auto-nom motivation framträder kring elevernas beskrivningar av ämnen de ser som vik-tiga/meningsfulla. Avsaknad av narrativ som handlar om grupparbete/att lära från klasskamra-ter visar på en utvecklingspotential inom detta område. Även narrativ som speglar att eleverna har tydliggjorda mål uppsatta i sitt skolarbete saknas, varför arbete kring formativ bedömning kan utgöra ett utvecklingsområde för grundsärskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)