Skala ner och dela ut - Är finansialisering denna nya svenska modellen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Studien har två syften, varav det första är att bidra med kunskap om kontextens roll i hur orienteringen mot ett aktieägarvärde påverkar beteendet i icke-finansiella företag. Det andra syftet är att bidra till utvecklingen av teoretiska modeller som förklarar hur och varför en beteendeförändring skulle uppstå. Metod: Studien tillämpade en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Independent samples t-tests användes för att undersöka eventuella skillnader i företags investerings- och ägarkompensationsbeteende mellan år 2001 och år 2018. Vidare användes variansanalyser för att testa huruvida eventuella skillnader i investerings- och ägarkompensationsbeteende mellan år 2001 och år 2018 är olika hos företag med olika ägarstruktur. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram baserar sig på Dallerys (2009) förklaringsmodell som berör företags beteende beroende på dess aktieägares olika intresse samt på litteratur om svensk och amerikansk ägarstruktur. Empiri: Den empiriska studien baseras på finansiell data insamlad från svenska börsnoterade bolag av icke-finansiell karaktär samt ägardata inhämtad från databasen Holdings. Resultat: Svenska icke-finansiella företags investerings och ägarkompensationsbeteende skiljer sig signifikant mellan åren 2001 och 2018. Vidare är skillnader i svenska icke-finansiella företags investerings- och ägarkompensationsbeteende inte signifikant olika hos företag med olika ägarstruktur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)