Karlskoga fruntimmersförening: Filantropin, en väg till makt? : En uppsats om Karlskoga fruntimmersförening 1886-1907

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Sverige var under 1800-talet präglat av samhällsförändringar och lagförändringar som påverkade i synnerhet kvinnor. Frågor om kvinnors rösträtt, lika rättigheter inom äktenskapet började breda ut sig. Den här uppsatsens syfte är att undersöka på lokal nivå hur en kvinnoförening försökte hävda det egna könets intressen i en tid präglad av manlig dominans men även i en tid av ökade krav på demokratisering och ökade rättigheter för kvinnor. Karlskoga fruntimmersförening huvudmål var att driva föreningens barnhem och flickskola. Kvinnorna vid föreningen gjorde tillsynes lite för att påverka sin ställning i samhället. Föreningens medlemmar bestod till stor del av medlemmar ur medelklassen och besatt hög social och ekonomisk status. Föreningens verksamhet analyseras utifrån Yvonne Hirdmans teorier om genussystem och genuskontrakt och föreningen kan sammanfattas som både brytare av och reproducenter av genuskontraktet, dvs det osynliga samhällskontrakt som verkar finnas i varje samhälle och som avslöjar föreställningar kring kvinnligt och manligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)