Möjligheter och hinder med tillämpningen av Lean på högskolor : En fallstudie på Högskolan i Gävle

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Högskolor och universitet bedriver utbildning och forskning, där sätten för att driva dessa under åren har förändrats. Lean-verktyg och principer har blivit allt vanligare i såväl offentliga som privata organisationer för att söka efter förbättringar och då även i högre utbildning. För att förbättra och effektivisera processer i högre utbildning kan Lean-verktyg och principer vara ett alternativ, dock finns det begränsat med forskning inom området som ligger till grund för denna studie. Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilka möjligheter och hinder det finns med att tillämpa Lean-verktyg och principer i högskolor. Studien undersöker ifall högskolor kan förbättra sina interna processer samt vilka problem och begränsningar som finns med tillämpningen av Lean-verktyg och principer. Metod: En abduktiv ansats har använts för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Den teoretiska referensramen har samlats in i samband med insamlingen av empirisk data från en fallstudie på Högskolan i Gävle. Genom analys och diskussion av den teoretiska referensramen och insamlad data från fallstudien har en slutsats arbetats fram. Resultat/analys: Fallstudiens organisation och den valda processen har kartlagts utifrån dokument, intervjuer och enkäter. En värdeflödesanalys presenteras som belyser slöserier i processen och en föreslagen process åskådliggörs. Begränsningar: Lean-verktyg och principer i högre utbildning är ett område med begränsad forskning och är därför i behov av mer kunskap kring ämnet. Slutsats: Tillämpningen av Lean-verktyg och principer i högre utbildning har i denna studie visats vara möjligt och användbart. Studien visar också på att problem och begränsningar finns med tillämpningen som bör beaktas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)