Analys av förstudier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Författare: Louise Lindhe; Björn Nielsen; [2006]

Nyckelord: vägprojektering; vägplanering;

Sammanfattning:

Förstudien är det första steget i projekteringsfasen, där det ges förslag på åtgärder. I Vägverkets arbete med åtgärder tas det fram förstudier, för att se vilka problemen är och vilka åtgärder som kan tänkas vara möjliga. Den här rapporten kommer att granska arbetet med förstudier. Under arbetets gång har vi använt oss av litteraturstudier, intervjuer samt en enkät. Arbetet inleds med att beskriva vad en förstudie är samt hur arbetet går till i teorin. Sedan följer en empirisk del, där berättas det om de intervjuer som gjorts och där presenteras även resultatet av enkäten. Efter det analyseras resultaten från den empiriska delen, och i de sista kapitlen diskuteras problem och förändringar. Först kommer en beskrivning kring hur arbetet med förstudier fungerar idag, och sedan ges förslag på hur arbetet kan förändras. Som ett exempel kan nämnas ett av de problem som finns idag. Det är hur de behandlar ekonomin, i många fall är redovisningen bristfällig. De som läser förstudien får inte veta hur kostnaderna har räknats fram. Den förändring vi kom fram till är att problemet kan lösas om det finns mer dokumentation kring arbetet som görs innan en förstudie påbörjas. Detta skulle öka tydligheten och ge en ökad förståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)