Forsknings- och utvecklingsföretags val mellan K2 och K3

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: 2014 blir det obligatoriskt för mindre aktiebolag att tillämpa K2-eller K3-regelverket. Forsknings- och utvecklingsföretag som vill aktiverautvecklingskostnader och behålla egenupparbetade immateriella tillgångar i balansräkningentvingas välja K3. Det innebär högre administrativa kostnader jämfört med en tillämpning avdet förenklade K2-regelverket. Detta innebär en konflikt då EU och Regeringen har som målatt minska den administrativa bördan för företag i syfte att öka produktiviteten och stärkaföretagens konkurrenskraft mot marknader utanför EU.Syfte: Vi vill undersöka hur företag med egenupparbetade immateriella tillgångar ibalansräkningen resonerar vid valet mellan K2 och K3.Frågeställning: Vilka är de avgörande faktorerna för mindre aktiebolag medegenupparbetade immateriella tillgångar i balansräkningen vid valet mellan K2 och K3?- Är möjligheten att aktivera utvecklingskostnader avgörande vid valet?- Är de administrativa kostnaderna avgörande vid valet?Metod: Tre mindre aktiebolag med egenupparbetade immateriella tillgångar i sin senasteårsredovisning har valts ut. En kvalitativ metod har tillämpats och intervjuer har genomförtsmed respondenter delaktiga i valet av K-regelverk. Information har även samlats in frånföretagens årsredovisningar och hemsidor.Slutsats: Möjligheten att aktivera utvecklingskostnader är generellt den avgörande faktornvid valet mellan K2 och K3. Vid avsaknad av egenupparbetade immateriella tillgångar ibalansräkningen kan den administrativa kostnaden vara den avgörande faktorn. Andrafaktorer som kan vara avgörande vid valet är om uppskjuten skattefordran finns ibalansräkningen, vilken bild av verksamheten företaget vill förmedla till intressenterna i sinafinansiella rapporter samt ägarstrukturen i företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)