"Där hade gruvan börjat starta upp för dagen, det var dags att börja borra". En analys av konceptuella metaforer i sexnoveller utifrån karaktärernas könstillhörighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Syfte: Undersöka konceptuella metaforer i sexnoveller med bakgrund mot karaktärernas könstillhörighet.Teori: Konceptuell metaforteori.Metod: Metaphor identification procedure.Resultat: Konceptuella metaforer noterade i novellerna är SEXUELL ÅTRÅ ÄR HETTA; FYSISK KRAFT; PÅVERKAR MEDVETANDET; RÖRELSE; DJUR;SPEL/SPORT; MASKINER; KRIG; VATTEN; GALENSKAP och HUNGER. Det finns även belägg för att sex beskrivs i termer av ATT TA och orgasm som EN RESA. Skillnader utifrån karaktärernas kön synliggjordes framför allt i förekomst och användning av termer relaterade till MASKINER, ATT TA och VATTEN. Flertalet noveller gav uttryck för kvinnliga karaktärers rädsla och obehag i anslutning till sexscener. Det förekom också verbalt och fysiskt våld. Konceptualiseringen av SEXUELL ÅTRÅ tycks till viss del överlappa med begreppssystemet för RÄDSLA, SMÄRTA och ILSKA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)