Spelar genus någon roll? : Förskollärares förhållningssätt i relation till flickors naturvetenskapliga undervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: I den här studien undersöker vi förskollärares förhållningssätt avseende genus i relation till den naturvetenskapliga undervisningen i förskolan, med särskild inriktning på flickors naturvetenskapliga utveckling. Området är intressant att undersöka då tidigare forskning visar att flickor och pojkar uttrycker naturvetenskapligt utforskande på olika sätt samt att det finns en samhällelig relevans av hållbar utveckling då tidigare forskning antyder att flickor inte ges samma möjligheter att utveckla en naturvetenskaplig kompetens jämfört med pojkar. En effekt av begränsat naturvetenskapligt utforskande för flickor som tidigare forskning lyfter är underrepresentation av kvinnor inom vetenskapliga yrken såsom forskning och teknik. Syftet med studien är att undersöka förskollärares naturvetenskapliga undervisning ur ett genusperspektiv. Fokus riktas mot att mäta och beskriva hur förskollärare uppfattar sitt eget förhållningssätt och undervisningsinnehåll samt sina genuskunskaper gällande flickors tillägnande av naturvetenskaplig undervisning. En kombinerad metod genom kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod används i den här studien. Det syftar till att ge en bred och nyanserad bild av förskollärarnas erfarenheter av och inställning till flickors naturvetenskapliga lärande. Den kvantitativa delen utgör grund och består av enkät och den kvalitativa delen utgör en fördjupning genom en semistrukturerad intervju. Resultatet visar att respondenterna uttrycker naturvetenskap som ett omfattande och intresseväckande ämne med flera olika inriktningar. De beskriver också, mot våra förväntningar utifrån tidigare forskning, att de ser till barnen som individer snarare än till barnens genus i både planerad och spontan naturvetenskaplig undervisning där ämnesinnehåll och material anpassas efter barnens individuella förutsättningar. Respondenterna menar att de besitter en kompetens om genus och arbetar medvetet för att möjliggöra en jämställd undervisning där barnens genus ges ringa betydelse samtidigt som de uppger att kompetensutveckling är positivt. De beskriver att kompetensutveckling om genusteorier kan bidra till att höja medvetenheten om genus inom den naturvetenskapliga undervisningen för att möjliggöra för flickor såväl som pojkar att skapa ett intresse för naturvetenskap samt få en förståelse om det egna förhållningssättet och hur det påverkar andra i omgivningen. Det empiriska underlaget möjliggör en deskriptiv redogörelse av den här studien gällande förskollärares inställningar och förhållningssätt kring genus och naturvetenskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)