Kanada och Sverige En jämförelse av integrationssystemen i länderna

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen jämför Sverige och Kanadas integrationssystem och de förutsättningar som finns i länderna. Frågeställningen fokuserar på vilka faktorer som kan tänkas påverka utfallet av integrationssystemen, till exempel hur språkundervisning hanteras, hur det ser ut på arbetsmarknaden och vilka krav som ställs på invandrare. Det finns många likheter mellan länderna, men de största skillnaderna går att finna i hur invandrargrupperna ser ut. Sverige har en högre andel flyktingar medans Kanada har en högre andel arbetskraftsinvandring. Denna skillnad påverkar resultaten och trots att Sverige har höga poäng enligt MIPEX, som mäter kvalitén på integrationen, så har flyktingar i Sverige hög arbetslöshet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)