Elevers tankar om läsning av skönlitteratur. En kvalitativ studie av elever i gymnasiesärskolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: SyfteStudiens syfte är att undersöka vad elever i gymnasiesärskolan har för uppfattning om läsning av skönlitteratur. Centrala frågeställningar är:o Vad kan påverka valet av en skönlitterär bok? Titel, ev. illustrationer, om texten verkar lättläst, spännande etc.o Vad kan vara hindrande faktorer för läsningen?o Hur ser eleverna på att tillsammans med lärare och klasskamrater läsa och arbeta med skönlitteratur? TeoriDen här studien är inspirerad av det sociokulturella perspektivet. Här tänker man sig att lärande kan äga rum överallt och i ett sammanhang. Man ser lärande som något som uppstår i interaktionen mellan individen och miljön.MetodEn kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer användes i den här studien. Fem elever i gymnasiesärskolan har intervjuats. Därefter har svaren analyserats enligt en metod som kallas meningskodning (Kvale & Brinkmann, 2009) och som går ut på att kategorisera intervjuuttalandena.ResultatResultatet visade att eleverna i den här studien hade en positiv inställning till läsning av skönlitteratur. De visade samtidigt en medvetenhet om att vissa texter kunde vara för svåra för dem. Samtliga informanter läste gärna lättläst litteratur och de hade också en uppfattning om vad som kännetecknar denna typ av litteratur. Att tillsammans samtala om något man läst eller på annat sätt bearbeta det lästa verkade inte vara förekommande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)