Kunskap om HPV och inställning till prevention och gynekologisk cellprovtagning : En webbaserad enkätundersökning bland unga kvinnor i Sverige

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Humant Papillomvirus (HPV) orsakar livmoderhalscancer. Årligen drabbas 800 kvinnor och 300 män av HPV-relaterad cancer i Sverige. Både pojkar och flickor får HPV- vaccin enligt nationella vaccinationsprogrammet. Vaccin tillsammans med gynekologisk cellprovtagning kan utrota HPV-orsakad cancer. Tidigare forskning visade att kunskapsläget kring HPV varierade globalt. Syfte: Att undersöka unga kvinnors kunskap om HPV och inställning till prevention och gynekologisk cellprovtagning i Sverige.Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med webbenkät. Undersökt grupp var kvinnor i åldrarna 23-29 år i Sverige. Totalt 160 enkäter analyserades. Resultat: Resultatet visade goda kunskaper hos unga kvinnor avseende smittväg, prevention och att HPV orsakar livmoderhalscancer. Kunskaperna var sämre avseende HPV och könssjukdomar, att HPV kan orsaka annan cancer samt att HPV kan drabba män. Mer än hälften av deltagarna var vaccinerade mot HPV. Samtliga hade en positiv inställning till gynekologisk cellprovtagning och visste att det utförs för att upptäcka cellförändringar. Majoriteten av deltagarna hade gått på gynekologisk cellprovtagning.Slutsats: Kunskapen var generellt god hos deltagarna. Det fanns en positiv inställning till gynekologisk cellprovtagning. I utbildningsgrupperna kunde enstaka större skillnader i kunskap ses men generellt var skillnaderna små. Information om HPV kan tillgängliggöras i väntrummen på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar samt i kallelsen till gynekologisk cellprovtagning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)