”DET ÄR LITE TABU…” - En kvalitativ analys kring aspekten att interagera med främlingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att i en svensk stadskontext få en djupare förståelse för agerandetoch idéerna kring situationer att interagera med främlingar.Teori: Teorierna pluralistic ignorance och thomasteoremet används, men även teori sombehandlar situation- och platsbaserad kommunikation för att skapa en bredarekartläggning och djupare förståelse.Metod: Kvalitativ studie med fem respondentintervjuer.Material: Analysen baseras på fem samtalsintervjuer med två tjejer och tre killar mellan 26-29 årsom bor i Göteborg.Resultat: Normen anses vara att det generellt bör finnas en distans till främlingar i vissa situationer, därnormbrott beror på förväntningarna i situation och på platsen. Dessa kan också vara individuella.Det finns ett mönster av att normen vidhålls, dels genom att det faktiskt finns distans tillfrämlingar av olika anledningar som grundar sig i exempelvis förväntningar, social oro, att intevåga, att anpassa sig efter normen, att ha normen som grund för egna värderingar, att vilja blilämnad ifred, men också att detta beteende reflekteras utåt vilket gör att omgivningen kan plockaupp normen då normer uppfattas av att iaktta andra. Detta trots att normen ofta kan uppfattas somtråkig.Det finns både sociala och asociala idéer kring social interaktion med främlingar. Den asocialameningen verkar i sammanhanget få större betydelse som skapar ett mer asocialt beteende isituationen av att prata med främlingar i Göteborg. Detta med vissa undantag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)