Kunskap som resurs : - En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Sammanfattning Datum:                               2022-05-30 Nivå:                                   Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi:                            Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen University Författare:                           Sara Andersson                  Anna Tjärnström                                             (95/03/22)                           (96/03/05) Titel:                                   Kunskap som resurs- En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser  Handledare:                        Magnus Linderström Nyckelord:                          kunskap, knowledge management, kunskapsspridning, explicit och tyst kunskap, organisation Forskningsfråga:                    Hur hanterar fallföretaget explicit och tyst kunskap utifrån ledare och medarbetares upplevelser?  Syfte:                                         Syftet med studien var att utifrån fallföretagets utmaningar och möjligheter inom knowledge management få en djupare förståelse för hur dem hanterar kunskap som resurs utifrån ledare och medarbetares upplevelser.  Metod:                                I studien användes fallstudiemetodik med en blandad metod. Fem semistrukturerade intervjuer med ledare från fallföretaget samt en enkät som skickades ut till dess medarbetare utgör empiriska data. Slutsats:                              I studiens analys urskildes tre teman som har betydelse för hur kunskap som resurs hanteras i fallföretaget. Analysen framförde att kunskap som resurs är en ständig process samtidigt som särskilda processer eller strategier för kunskapshantering inte identifierades. Det visade sig ske ett större och mer medvetet hanterande gällande explicit- än tyst kunskap

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)