Svenska proteinfodermedel till häst - alternativ till soja

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Sammanfattning: Importerad soja är vanligt att använda i hästfoder som en proteinkälla, men de negativa effekterna på miljön som orsakas av odling och transport skapar ett intresse för inhemska alternativ. De inhemska proteinfodermedel som tagits upp i litteraturstudien är torkad vetedrank, potatisprotein, foderjäst, drav, ärtor, åkerbönor samt mjöl och expeller från raps och linfrö. Syftet med litteraturstudien var att se vilka möjligheter det finns att använda svenska proteinfodermedel till hästfoder vid bristande proteinhåll i grovfodret, istället för att ge dem importerad soja. Studien beaktar olika proteinfodermedel och huruvida de är lämpliga för olika hästkategorier, samt hästars behov av protein och specifika aminosyror. Även begränsande faktorer som anti-nutrionella substanser har belysts, samt miljöpåverkan och odlingsmöjligheterna av olika proteinfodermedel i Sverige. Slutsatsen av studien är att det finns möjlighet att utfodra hästar med svenska proteinfodermedel som alternativ till importerad soja. Olika proteinfodermedel är dock mer eller mindre lämpade för olika hästkategorier, vilket gör det viktigt att se till den aktuella hästkategorins behov i valet av proteinfodermedel. Den viktigaste källan till protein är grovfodret. Proteinfodermedel är bara lämpligt att tillsätta i foderstaten om grovfodret har en bristande proteinkvalitet, det vill säga en för låg proteinhalt och/eller en för liten andel essentiella aminosyror Genom att använda inhemska fodermedel får vi en minskad import och därmed en minskad negativ miljöpåverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)