Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld av sin partner : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt problem och det är fler kvinnor än män som drabbas, framför allt av våld från en partner. Det medför konsekvenser för deras välbefinnande. Det finns ett ökat behov av sjuksköterskor att vårda offer, som erfarit fysiskt och psykiskt våld. Den svenska hälso- och sjukvården har en skyldighet att stödja och vårda personer utsatta för våld i nära relation. Detta innebär således att sjuksköterskor har som ansvar att identifiera personer som fallit offer för våld i partnerskap. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i vårdmöten med kvinnor utsatta för våld av sin partner. Metod: Det utfördes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Databaserna Cinahl och PubMed användes för att identifiera studier som var peer-reviewed. Följande granskades titlar och abstrakt varav tolv studier kvalitetsgranskades. Därefter analyserades tolv studier med en induktiv innehållsanalys. Resultat: Litteraturstudien presenterar tre huvudkategorier med medföljande underkategorier. De tre huvudkategorierna benämns: Känslor kring medmänniskan, Att vara beroende av arbetsvillkor och Utmaning i att etablera tillit. Konklusion: Sjuksköterskor upplevde varierande känslor i möten med kvinnor utsatta för våld av sin partner. Det råder även kunskapsluckor kring omvårdnad för kvinnor utsatta för våld i nära relation. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)