Hur arbetar Sverige som stat för att motarbeta trafficking? Sett från ett rättssociologiskt perspektiv, med fokus på bakomliggande organiserad brottslighet och brotten mot de mänskliga rättigheterna

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Författare: Ebba Krumlinde; [2009]

Nyckelord: Trafficking; Sverige;

Sammanfattning: Då trafficking för sexuella ändamål är ett brott mot mänskligheten som pågår i outtröttlig styrka vill den här uppsatsen belysa hur Sverige som stat arbetar för att motarbeta trafficking både internationellt och nationellt. För att kunna göra en så bred bedömning som möjligt av svenska statens arbete har teorin varit en rättsociologisk då den tar upp både lagliga, samhälleliga, etiska och sociala aspekter. Och då det är en stats arbete som granskas har metoden som använts varit utvärderande då uppsatsen velat lyfta fram hur lämpligheten men även effektiviteten av Sveriges arbete är. Som en del av detta har mycket av empirins fokus lagts på de bakomliggande mekanismerna så som vilka grupper som livnär sig på att sälja andra personers kroppar, hur den svenska sexköpslagen är utformad och hur de svenska myndigheterna arbetar med problematiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)