Sjuksköterskestudenters attityd till arbete på glesbygd : En kvantitativ undersökning avattityder, värderingar och incitament

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Det senaste hundrafemtio åren har inflyttningen till städer och tätbebyggda områden ökat markant och genererat en glesbygd med väldigt liten befolkningsmängd. Detta har medfört försämrad samhällsservice med långa avstånd och försämrad kvalitet inom hälso- och sjukvård. Detta har också lett till svårigheter att rekrytera personal till glesbygd. Studien har som syfte att undersöka vilka motivations- och incitamentsfaktorer som är viktiga för att sjuksköterskestudenter ska kunna tänka sig att bo och arbeta i glesbygd. Data har samlats in med en enkät. Vårt resultat visar att anknytning och att vara bekväm i den sociala miljön är väldigt viktigt, men också att känna att man gör en skillnad för samhället. Vårt resultat bekräftar vad tidigare studier visat, nämligen att ett arbete på glesbygd skulle vara mer intressant om icke-monetära incitament fanns, till exempel större uppskattning från chefer och ledning samt vetskap om att kunna få stöttning i svåra situationer. Genom att utöka ett samarbete mellan utbildningsinstanser och framtida arbetsgivare skulle man öka medvetenheten hos studenter kring vilka karriärvägar och kompetensutveckling som finns på glesbygd, vilket vårt resultat också visar är incitamentfaktorer som önskas. Att ha praktik på glesbygd bygger en anknytning, där vårt resultat visar att de som haft praktik är mer positivt inställda till arbete på glesbygd. Resultatet visar också att väldigt få studenter har haft praktik på glesbygd. Skulle detta utökas skulle attityden kunna förbättras. Framtida forskning på ämnet är viktigt, vi hoppas att vi kunnat bana en ny väg genom att basera vår studie på en vedertagen teori om grundläggande mänskliga värderingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)