En bild säger mer än tusen ord : Analys av gudabilder i religionsläroböcker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning: I denna studie analyseras bilder i svenska religionsläroböcker för högstadiet. Syftet med denna studie är att granska och analysera hur ikoniska och anikoniska gudabilder inom hinduismen lyfts fram genom bilder i olika läroböcker sedan läroplanen (Lgr11) infördes. Analysen avser att undersöka om bilderna representerar ett inhemskt perspektiv (det vill säga hinduisk ikonografi) eller exempelvis ett orientalistiskt perspektiv. Resultaten jämförs sedan med hur styrdokumentens skrivningar uttrycker att ikoniska och anikoniska gudabilder inom hinduismen ska lyftas i religionsundervisning. Studien innefattar semiotiska bildanalyser och analys av tillhörande texter samt analys av styrdokument. Resultaten visar att bilderna i läroböckerna står i relation till ett inhemskt perspektiv, men att tillhörande texter och förklaringar till stor del står i relation till orientalistiska perspektiv. Resultaten visar att bilderna överensstämmer med styrdokumentens skrivningar men att det ändå är en brist i information och fakta. Det kan påverka elevernas förmåga att förstå hinduismen utifrån ett inhemskt perspektiv och istället fortsätta influeras av det orientalistiska perspektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)