Upplevelser av ett tallrikssvinnprojekt i skolmåltiden - Vad motiverar elever till förändrat beteende?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Lena Bergman; Helena Johansson; [2015-08-10]

Nyckelord: Matsvinn; Tallriksvinn; Attityder; Beteende;

Sammanfattning: EU har som ett av miljömålen att inom medlemsländerna minska matsvinnet med 20 % till år2020 utifrån 2010 års nivå. Därigenom har Sveriges regering gett i uppdrag tillJordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket att initiera diverse projekt med syfteatt minska matsvinnet. Som ett led i detta har man i kommunerna bland annat blivit ålagda attbedriva tallrikssvinnsprojekt för att bidra till att Sverige når miljömålen. Med bakgrund avdetta har denna studie tagit form.Syftet med studien är att utvärdera elevers upplevda beteendeförändring i samband med etttallriksvinnsprojekt i skolmatsalen och att ta reda på vilka faktorer som fått dem motiveradetill att slänga mindre mat. Det är en kvalitativ studie där två fokusgrupper har använts för attta reda på om elever i årskurs 6 på en högstadieskola i Alingsås har upplevt enbeteendeförändring i samband med ett tallriksvinnsprojekt i skolans matsal. Elever har fåttmöjlighet att fritt uttrycka sina tankar och funderingar. I samtalen framkom att elevernaupplevt en beteendeförändring tack vare tallrikssvinnsprojektet och att faktorer somdelaktighet, information och belöning är viktiga för motivationen till att minska sitttallrikssvinn. Den bakomliggande motivationen till att förändra sitt beteende skilde sig åtmellan eleverna och visar på att det behövs flera alternativa vägar för att nå fram medbudskapet om att minska mängden slängd mat. Studiens resultat visar på atttallriksvinnsprojektet har bidragit till att eleverna har ändrat sitt beteende och därmed slängermindre mat. En förutsättning för elevernas beteendeförändring bygger på att de delgeskunskap om vad tallrikssvinnet har för påverkan på miljö och ekonomi, samt att de självakommer till insikt kring betydelsen av det egna beteendet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)