Att motivera och behålla unga tennisspelare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Statistik från Centrum för idrottsforskning (CIF) visar att idrottandet bland barn och ungdomar har minskat under flera år. En undersökning från WHO visar att svenska barn rör sig mindre än barn i många andra länder. LOK-statistik från Riksidrottsförbundet visar att idrottandet minskat ytterligare under 2020 på grundav Covid-19 pandemin. Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka och belysa svenska tennistränares uppfattningar om hur barn och ungdomar kan motiveras att stanna kvar och fortsätta träna inom tennisen. Ett teoretiskt ramverk beskrivs, baserat på Self-determination theory( SDT), Achievement goal theory (AGT) och Transformationalleadership. Ett bekvämlighetsurval gjordes bland föreningar i Svenska tennisförbundet Göteborg. Nio tennistränare, två kvinnliga och sju manliga, som arbetar med barn och ungdomar intervjuades. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. En kvalitativinnehållsanalys gjordes av intervjuerna. Resultaten presenteras i form av fyra teman: 1) delaktighetoch inflytande, 2) roliga och utvecklande övningar och spelformer, 3) bra ledare och trivsamma miljöer, samt 4) målsättningar och syfte. Resultaten diskuteras i relation till det teoretiska ramverket. Slutsatsen är att intervjusvaren ligger i linje med teorierna och tidigare forskning inom området. Det tyder på att tränarna är väl insatta i vad som är viktigt för att motivera barn och ungdomar att fortsätta idrotta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)