Patienters upplevelser av motiverande samtal : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Många personer är i behov av förändring på grund av, eller risk för, sjukdom, missbruk, psykisk ohälsa eller läkemedelsbehandling, men förändringarna kan vara svåra att genomföra på egen hand. Inom vården används allt oftare motiverande samtal i förändringsarbetet och i kvantitativa studier har detta visat sig vara en framgångsrik metod. Flera studier har undersökt sjuk-sköterskans erfarenheter av motiverande samtal, men det är angeläget att undersöka patienternas upplevelser av metoden för att få fördjupad kunskap och förståelse kring vad som främjar eller hindrar förändring. I litteraturstudien förklaras patienternas omvårdnadsbehov vid förändring utifrån Orems egenvårds-teori. Sjuksköterskans roll i motiverande samtal kopplas till personcentrerad vård. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av motiverande samtal i vårdsituationer. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Efter sökningar i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed valdes 13 vetenskapliga artiklar ut vilka användes för att besvara studiens syfte. Inkluderade studier kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till nytt resultat. Resultat: Resultatet belyser hur patienterna upplevde motiverande samtal och vad de uppfattade som positivt och användbart i sitt förändringsarbete. Tre huvudkategorier identifierades: att få hjälp på vägen, att vara delaktig i förändringsprocessen och att få ett respektfullt bemötande. Genom patienternas upplevelser tydliggjordes hur samtalsledarens bemötande påverkar förändring. Slutsats: Resultatet bidrar till ökad kunskap och förståelse för hur motiverande samtal, samt hur sjuksköterskans omvårdnad och bemötande, påverkar förändringen. Patienternas överlag positiva beskrivningar rättfärdigar användandet av motiverande samtal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)