Är den standardiserade testmetoden för antändlighet av underlakan applicerbar på påslakan?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Denna studie handlar om textila materials brännbarhet och antändlighet, framförallt bäddtextilier i bomull. Idag finns det lagkrav på att utföra antändlighetstester enligt SS- EN ISO 12952-1:2010 på bland annat fyllda bäddtextilier, till exempel täcke och kudde. Ikea of Sweden (IoS) har beslutat om att göra ytterligare antändlighetstester på ofyllda bäddtextilier så som underlakan, påslakan och örngott i säkerhetssyfte. Då det inte finns en testmetod för ofyllda påslakan i standarden har metoden för underlakan använts för test av påslakan. I detta arbete undersöks testmetodens relevans för test av påslakan. Det primära problemet med detta utförandet är att tester enligt ISO 12952-1 på ofyllda produkter resulterat i en stor spridning i utfallen mellan replikaten. Studien syftar därför till att undersöka om det finns faktorer som kan påverka denna inkonsekvens. För att göra denna undersökning har IoS egna testrapporter analyserats och testresultat sammanställts från år 2017. Ett urval av de produkter som visade spridda resultat valdes ut användes som testmaterial i egna utförda antändlighetstester enligt ISO 12952-1 på RISE, Research Institute of Sweden, i Borås. Litteratursökning, datainsamling och tester har legat till grund för denna studie. Projektet i sin helhet består av två delar; dels undersöks vilka faktorer som kan påverka utfallet och dels utreds frågan om testmetoden för lakan är relevant för test av påslakan. En hypotes om att val av tvättmedel kunde påverka testresultatet undersöktes närmare genom att fyra replikat tvättades med ett fosfatinnehållande tvättmedel före test. Tre test av fyra utförda tester visade godkänt resultat (75%), vilket ledde till slutsatsen om att tvättmedel är en känslig parameter och därför bör ej tvättmedlet avvika från standardens rekommendationer. Resterande tester, som tvättats enligt standardens rekommendationer, visade 100 % godkänt resultat, oavsett om lakan, påslakan (dubbelt lager) och påslakan (enkelt lager) testades. Utifrån testresultatet på de resterande testerna drogs en slutsats om att testmetoden för lakan är relevant för test av påslakan, oberoende om dubbelt eller enkelt lager testas. Dock ifrågasätts testets relevans ur ett miljöperspektiv, samt om tillräckligt många tester har utförts för att säkerställa trovärdigheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)