Utrikesfödda äldres upplevelser av vad som påverkar kommunikation med vårdpersonal : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Ökad migration i Sverige har resulterat i språklig, kulturell och religiös mångfald. Med immigrationen söker fler utrikesfödda äldre vård. Begränsade språkkunskaper bland utrikesfödda äldre kan leda till kommunikationshinder, vilket gör att de blir mer utsatta i kommunikation med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Syftet var att beskriva utrikesfödda äldres upplevelser av vad som påverkar kommunikation med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2007 och 2019. Artikelsökningen gjordes via databaserna CINAHL och PubMed samt manuella sökningar. Resultat: Utrikesfödda äldres upplevda problem i kommunikation med vårdpersonal beskriver utmaningar som hälso- och sjukvården står inför i samband med ökad immigration. Fyra huvudkategorier identifierades: Språk- och kulturbarriär, Bristande information relaterad till utrikesfödda äldres sjukdomar, undersökningar och deras rättigheter, Tidsbrist och stress hos vårdpersonal samt Vårdpersonalens engagemang och bemötande. Slutsats: Kommunikationsproblem på grund av språkliga och kulturella skillnader ska inte begränsa de utrikesfödda äldres rättigheter till god vård. Informationen som ges till de utrikesfödda äldre bör vara individanpassade. Vårdpersonalen bör ha kulturell kompetens, vara lyhörda och ha ett hänsynstagande till patientens individuella förutsättning i samband med kommunikation. Att hitta strategier för att överbrygga kommunikationsproblem är sålunda absolut nödvändigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)