Amazon.se, ett hot eller en möjlighet försvenska e-handelsföretag? : – en studie omstrategiarbetet i ett förändrat handelsklimat

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den tilltagande digitaliseringen och framväxten av flersidiga plattformar har intensifierat konkurrensen på marknaden. Vilket i sin tur försvårat e-handlarnas strategiska arbete för att upprätt hålla konkurrensfördelar. E-handlarnas innovationsförmåga utmanas och allt större uppmärksamhet har riktats mot affärsmodeller, att bli mer konsumentcentrerade samt att reagera snabbare på de förändringar som sker inom handeln för att vara konkurrens kraftiga.Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska e-handlare arbetar med sin affärsmodell och vilka strategier de väljer att implementera för att upprätthålla konkurrensfördelar i och med ökat inträde av flersidiga plattformar. Intervjuer av två fallföretag har genomförts med teoretiska utgångspunkter i resource-based view, fenomenet Big data och value creation. Dessa intervjuer visar att insamling och analys av konsumentdata anses vara en grundläggande förutsättning för att e-handelsföretag ska kunna vara konkurrenskraftiga. Med hjälp av data kan e-handelsföretagmöta konsumenternas behov i större utsträckning. Slutligen visade även resultatet av studien att det uttrycktes en positivitet från respondenterna gällande Amazons lansering på den svenska marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)